terapia pedagogiczna

Terapia skierowana do dzieci i młodzieży, które przejawiają trudności takie, jak:


  • specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia)
  • ryzyko dysleksji
  • trudności w koncentracji uwagi
  • niska motywacja do nauki
  • niskie poczucie własnej wartości, niska samoocena
  • trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami
  • lęk, stres przed sprawdzianami, egzaminami.